Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ

 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło producentom sektora rolno-spożywczego szansę ochrony wytwarzanych przez nich produktów regionalnych i tradycyjnych. System ten (powstały w Unii Europejskiej w 1992 roku) oparty został na istniejących wcześniej rozwiązaniach krajowych stosowanych we Francji (system L’appellation d’origine contrôlée – AOC) oraz we Włoszech (Denominazione d’Origine Controllata – DOC).

Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie (tzw. Quality Policy) jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji.

Realizowana w Unii Europejskiej polityka jakości daje także pewność konsumentom, że kupują oni żywność bardzo wysokiej jakości, która jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową, tradycyjną metodą produkcji. Ze względu na dużą różnorodność produktów wprowadzanych na rynek konsumenci oczekują ponadto jasnych i wyczerpujących informacji na temat jakości i pochodzenia produktu rolnego lub artykułu spożywczego. Identyfikację i wybór poszczególnych wyrobów ułatwiają oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia oraz gwarantowane tradycyjne specjalności.

Produkty zarejestrowane, czyli wpisane przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności są chronione przed:

  • wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktów nie objętych rejestracją, o ile produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli stosowanie nazwy narusza prestiż chronionej nazwy;
  • każdym niezgodnym z prawem zawłaszczeniem, imitacją lub aluzją, jeśli nawet prawdziwe pochodzenie produktu jest zaznaczone lub chroniona nazwa została przetłumaczona, lub towarzyszy jej wyrażenie „w stylu”, „rodzaju”, „przy użyciu metody”, „tak jak produkowane w”, „imitacja” lub „podobne”;
  • wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi danymi odnoszącymi się do miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech produktu na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu lub na opakowaniu produktu w pojemniku, mogącym stworzyć fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia;
  • wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić w błąd zainteresowanych co do prawdziwego pochodzenia produktu.

GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ” (Traditional Speciality Guaranteed - TSG) to zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006, tradycyjny produkt rolny lub środek spożywczy zarejestrowany przez Komisję Europejską ze względu na jego specyficzny charakter.

Produkt, aby mógł zostać uznany za „GWARANTOWANĄ TRADYCYJNĄ SPECJALNOŚĆ”, musi być produkowany przy użyciu tradycyjnych surowców lub musi charakteryzować się tradycyjnym składem, sposobem produkcji lub przetwarzania. W odróżnieniu od „Chronionych Nazw Pochodzenia” i „Chronionego Oznaczenie Geograficznego”, produkty będące „Gwarantowaną Tradycyjną Specjalnością” można wytwarzać na terenie całej Polski, pod warunkiem spełniania warunków specyfikacji. Nazwa produktu musi być sama w sobie specyficzna lub wyrażać specyficzny charakter produktu rolnego lub środka spożywczego. Specyficzna nazwa musi być tradycyjna i zgodna z przepisami krajowymi lub musi być przyjęta zwyczajowo. Specyficzny charakter zaś oznacza cechę lub zespół cech, które w sposób wyraźny odróżniają produkt rolny lub artykuł spożywczy od podobnych produktów lub też środków spożywczych należących do tej samej kategorii. Wspomniane cechy mogą odnosić się do właściwości fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych lub organoleptycznych produktu, do metody produkcji lub do szczególnych warunków występujących przy produkcji.

Polskie produkty zarejestrowane dotychczas jako „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” to:

  • Staropolski miód pitny „półtorak”
  • Staropolski miód pitny „dwójniak”
  • Staropolski miód pitny „trójniak”
  • Staropolski miód pitny „czwórniak”
  • Olej rydzowy
  • Pierekaczewnik